100시리즈
200시리즈
300시리즈
400시리즈
500시리즈
600시리즈
700시리즈
Dey 320
Dey 370
FT520 CASA
SF650 CASA
 
200시리즈
HOME 제품소개 200시리즈
사진 선박정보
ㆍ선박길이 (전장) : 7.9 ㆍ선박선폭 : 2.8 ㆍ선박중량 : 3 ㆍ연료탱크 : 400liter
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 8.54m ㆍ선박선폭 : 2.73m ㆍ선박중량 : 3.85ton ㆍ연료탱크 : 600liter
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 8.54 ㆍ선박선폭 : 2.45 ㆍ선박중량 : 2.5 ㆍ연료탱크 : 400liter
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 6.9m ㆍ선박선폭 : 2.40 ㆍ선박중량 : 1.7ton ㆍ연료탱크 : 120liter
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : - ㆍ선박선폭 : - ㆍ선박중량 : - ㆍ연료탱크 : -
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 7.27m ㆍ선박선폭 : 2.32m ㆍ선박중량 : 1.270ton ㆍ연료탱크 : 380L
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 6.08m ㆍ선박선폭 : 2.37m ㆍ선박중량 : 1.2ton ㆍ연료탱크 : 105liter
MASTER MARINE
[200series]
ㆍ선박길이 (전장) : 6.06m ㆍ선박선폭 : 2.12m ㆍ선박중량 : 1.44.ton ㆍ연료탱크 : 284
MASTER MARINE
[200series]