100시리즈
200시리즈
300시리즈
400시리즈
500시리즈
600시리즈
700시리즈
Dey 320
Dey 370
FT520 CASA
SF650 CASA
 
600시리즈
HOME 제품소개 600시리즈
사진 선박정보
ㆍ선박길이 (전장) : 63feet ㆍ선박선폭 : ㆍ선박중량 : ㆍ연료탱크 :
MASTER MARINE
[600series]
ㆍ선박길이 (전장) : 19.71m ㆍ선박선폭 : 4.58m ㆍ선박중량 : 18ton ㆍ연료탱크 : 2000liter
MASTER MARINE
[600series]